Er Jesus Verdens Største Synder?

Av Gary Amirault

Oversatt av Øystein Evensen

________________________________________

Definisjoner av "å synde" fra Strong's Bibelordbok: Gresk "hamartano"-"å bomme på målet (og derfor ikke få del i prisen), å feile."(nummer 264) Hebraisk fra roten "chata"-"å bomme."(nummer 2398)

Hva var hensikten med Jesu Kristi død og oppstandelse?

• Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. (Johannes 3:17)
• Som kommer ned fra himmelen og gir verden liv. (Johannes 6:33)
• Menneskesønnen er ikke kommet for å ødelegge menneskeliv, men for å frelse.» (Lukas 9:56)
• Og når jeg blir løftet opp fra jorden, skal jeg dra alle til meg. (Johannes 12:32)
• For du har gitt ham makt over alt som heter menneske, for at han skal gi evig liv til alle som du har gitt ham. (Johannes 17:2)
• Faderen elsker Sønnen, og alt har han gitt i hans hånd. (Johannes 3:35)
• Mange ganger og på mange måter har Gud i fordums tid talt til fedrene gjennom profetene. Men nå, da de siste tider er kommet, har han talt til oss gjennom Sønnen. Ham har Gud innsatt som arving over alle ting, for ved ham skapte han verden. (Hebreerne 1:1,2)

Hans hensikt er svært tydelig: å forsone alle ting med sin Far (Kol. 1:16-20)
Ifølge Skriften skapte Jesus Kristus, sønn av den levende Gud, alle ting, forsoner alle ting, er arvtager til alle ting, har makt over alle ting, vil at alle mennesker skal bli frelst, Hans nåde kommer til alle mennesker, Han bærer verdens synd, han gir sitt kjøtt og blod for å gi verden liv, han er sonoffer for verdens synd, som gaver er ugjenkallelige og blant dem er liv, Han kom for ta bort synden, Han forkynte for åndene i fangenskap og har nøkkelen til døden og dødsriket, Han forandrer seg ikke, Han er herre over både døde og levende, Han vil ødelegge alle Guds fiender, den siste av disse er døden, Han gjør alle ting levende, Han som fullfører arbeidet Faderen sendte ham for å gjøre, som gjenoppretter alle ting, gav seg selv som en løsepenge for alle, som tar bort forbannelsen og sa Han var kommet for å gjøre sin Fars vilje og verk, som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne slik at Gud, Faderen kan være alt i alle! Jeg kunne gjøre dette avsnittet betydelig lengre, men jeg tror jeg har fått fram poenget.

Jesus sa Han hadde fullbrakt og utført sin hensikt som også var Faderens hensikt… å være hele verdens Frelser… å forsone alle med sin Far og vår Far.
I følge mange kristne kommer milliarder av mennesker til et sted kalt helvete der de skal pines av Gud i all evighet. Vær snill og hør svært nøye på dette. Hvis Jesus mister så mye som en sjel, da vil han være verdens største synder. Hvordan kan det ha seg, spør du. Fordi han da ville ha bommet på sitt mål, å forsone alle ting med sin Far. "For i ham er alt blitt skapt, i himmelen og på jorden, det synlige og usynlige, de som troner og de som hersker, både makter og myndigheter – alt er skapt ved ham og til ham. Han er før alle ting, og alt består ved ham, han er hodet for legemet, som er kirken. Han er opphavet, førstefødte av de døde, han i ett og alt kan være den fremste.

Det var Guds vilje å la hele sin fylde ta bolig i ham, og ved ham forsone alle ting med seg selv, alt i himmelen og på jorden, da han skapte fred ved hans blod, på korset.." (Kolosserne 1:16-20) Vær snill å forstå at når skriften snakker om “ting” som forsones med Gud er det ikke snakk om steiner og trær. Det var etterkommerne av Adam som ble kastet ut av Edens hage og Guds åsyn, husker du? Det er vi som trenger å bli gjenopprettet, forsonet, forløst og Skriften gjør det til overmål klart at Hans hensikt, mål, vilje og verk var å forsone alle.

Disse skriftstedene gjør det til overmål klart hvilket mål Jesus siktet til da Han dro til Korsfestelsens Tre. Flertallet i kirken sier at Jesus enten ikke vil (Calvinister) eller ikke kan (Arminianister) frelse alle mennesker på grunn av Satan eller den ”frie vilje”s makt. Flertallet i kirken sier Han kommer til å synde, det vil si å bomme på målet. Det har alltid vært en minoritet i kirkehistorien (som var majoriteten før middelalderen) som tror på skriftstedene som erklærer at Jesus Kristus faktisk er hele verdens Frelser. Denne minoriteten gir sin fulle oppmerksomhet til Skriften og legger merke til slike ting som at Paulus, folkeslagenes apostel, aldri talte om frelse som befrielse fra vårt moderne konsept av helvete. Faktisk brukte han aldri ordet ”helvete”! Det burde få oss til å tenke. Slå opp i en bibelordbok og se etter selv.

Jo nærmere originalspråkene biblene kommer så forsvinner skriftstedene om helvete og ”evig” straff. King James-versjonen av bibelen brukte ”hell” (helvete) 63 ganger. De beste av dagens bibler bruker ikke ordet i det gamle testamentet i det hele tatt, og kun rundt et dusin ganger i det nye testamentet. Mange oversettelser innholder ikke ordene ”helvete” eller ”evig straff.”

Hvis man slår opp i bibel oversettelser som ”Young’s Literal Translation” (Youngs bokstavelige oversettelse) av Robert Young, forfatteren av ”Young’s Analytical Concordance”, vil man se at helvete er fullstendig borte og det ukorrekte og svært hedenske ”evig straff” er erstattet med ”vedvarende straff.” Andre oversettelser bruker ”varig forbedring,” ”eonisk tukt,” ”tidsaldrenes straff,” etc.

Denne artikkelen er altfor kort til å komme inn på temaet, men ingen av disse ”helvete eller ”evig straff”- uttrykkene burde ha blitt innført i oversettelser. Den Romerskkatolske kirken med sin ”omvend dere eller dø”- politikk benyttet seg av nesten alle de hedenske og avskyelige fremgangsmåtene til landene de tvang til å omvende seg, og ”kristnet” dem, det vil si inkorporerte dem i kirken. Tusenvis av hedenske ideer og fremgangsmåter ble ”kristne” på den måten. Studerer vi reformasjonen seriøst, forstår vi at protestantene ikke vasket ”Herrens Hus” fullstendig. De lot mange falske doktriner forbli intakte. En av de falske doktrinene som kom fra hedenske land er ideen om et sted med evig straff kalt helvete.
Et raskt blikk i et leksikon burde være nok til å fortelle en person at ordet i sin religiøse form kommer fra Norrøn mytologi og ikke fra bibelens gresk eller hebraisk. Hele konseptet om et sted av evig pine kommer fra en feiloversettelse av det hebraiske ordet Sheol og de greske ordene Hades, Gehenna og Tartarus som alle er blitt oversatt med det Anglo-Saksiske ordet ”hell.” Reformasjonens oversettere oversatte fra sine egne tradisjoner, ikke fra sine kunnskaper om hebraisk og gresk. Etter hvert som bibeloversettelsene vil komme nærmere originalspråkene vil våre hedenske konsepter om helvete svinne hen. Paulus forkynte aldri et sted med evig pine for noen. Derfor kunne han si i 1 Timoteus 4:9-10, ” Dette er et troverdig ord, vel verdt å ta imot. Derfor er det vi arbeider og strider. Vi har satt vårt håp til den levende Gud, som er alle menneskers frelser, men først og fremst de troendes.” Han kunne også hevde og mene at ”Kjærligheten faller aldri bort (mislykkes aldri)! (1 Kor. 13:8) Johannes forteller oss at “Gud er kjærlighet.” (1 Johannes 4:8). Derfor mislykkes aldri Gud! Han bommer aldri på målet! Vi i vår nærsynthet kan ha brakt Ham ned til vårt bilde, det vil si en synder, men han vil bli rettferdiggjort. Når Han er, vi du da bøye ditt hode i skam? Det er ikke for sent å ”lese for å se om en er godkjent” og forstå at den herlige Sannheten om verdens frelse ikke avhenger av en hyklersk, lat og egoistisk kirke. Nei, hele verden er i langt bedre hender… Jesus Kristus, hele menneskehetens frelser som gav seg selv som en løsepenge for alle, også deg enten du for øyeblikket er klar over det eller ikke.

“Det er fullbrakt,” ropte Han fra Golgata. Spør den hellige ånd, sannhetens ånd som vil lede deg inn i all sannhet, om å åpenbare for deg den fulle betydning av disse tre ord som erklærer at Jesus traff målet som Han siktet på. Det er viktig at du gjør dette. Du har også et mål. Å gi Gud all Ære. Ikke kom til kort med dette ved å si at han kommer til kort.

Flere norske artikler om helvete og universell frelseTentmaker Resources Bookstore Is back online.

For Information About Tentmaker Ministries Please Click Here

What is Christian Universalism?Home| Audio Messages | Bible Matters | Blog | Books & Booklet | Dew Magazine| E-Sword Modules | FAQ |Graphics and Cartoons
Holy Spirit | Inspirationals | Lists
MailableOrder Form | Message Board | NewBooks & Articles | Privacy Policy
Reviews:Books, Bibles, Software |
QuickFind | Scholar'sCorner | Subscribe to Newsletters
Termsof Use
| Testimonials | TopicalIndex | Tracts | SupportTentmaker | Online Video | WisdomQuotes

Other Tentmaker Sites: What the Hell Is Hell?  and LoveWins

Contact us!

Tentmaker
118 Walnut
Hermann,MO 65041

http://www.tentmaker.org

© 2015 Tentmaker Ministries . All rights reserved.