TROR DU PÅ ALT I BIBELEN?

Av Gary Amirault

Translated by Øystein Evensen

________________________________________

De kristne i de første århundrene visste hva det greske ordet “ta panta” betydde. Det betydde ”alle” (el. alt). De så på skriftsteder sitert under og de trodde på hva de sa. For de første kristne betydde ”alle” alle. Uheldigvis lever vi i en tid da mennesket kaller godt ondt og ondt godt.

For den moderne kirken betyr ikke ”alle” alle. Faktisk betyr ”alle” i mange evangeliske kirker ”noen” eller ”svært få.” Sitatene under er noen få av de mange svært klare skriftsteder som ikke lenger betyr hva de sier. Om du skulle bestemme deg for å tro på disse skriftstedene vil du finne deg selv blant ”de få”. Flertallet i kirken har for lenge siden gått bort fra enkeltheten og kraften til de opprinnelige glade budskap. De få vil la seg omslutte av perfekt kjærlighet og drive frykten ut og bo i en ny verden. Studer nå disse skiftstedene i sin riktige sammenheng og se vår fantastiske Fars fullstendige frelse.

Vi forstår at skriftsteder som viser til alle trær ikke inkluderer alle mennesker. Men hvis det greske ordet for alle ting inkluderer både trær og mennesker da må vi også inkludere mennesker.

Se på de følgende skriftstedene som gjennom alle vår Himmelske Fars egenskaper, allmektighet, allvitenhet, allesteds nærværenhet og rettferdighet vakkert og harmonisk beskriver Hans natur som er kjærlighet. Gled dere derfor!
1 Tim 2:4- Gud vil at alle mennesker skal bli frelst - kan hans vilje bli motarbeidet?

1 Tim 2:4- Gud vil at alle mennesker skal lære sannheten å kjenne - Vil hans vilje fullføres?

1 Tim 2:6- Alle menneskers frelse blir bevitnet når tiden blir inne - dømmer vi Gud før tiden er inne?

Joh 12:47- Jesus kom for å frelse alle – Vil han lykkes?

Ef 1:11- Gud gjennomfører alle ting etter sin plan og vilje – Kan din vilje overvinne Hans?

Joh 4:42- Jesus er verdens frelser – Kan han være alles frelser uten å frelse alle?

1 Joh 4:14- Jesus er hele verdens frelser – Hvorfor tror vi det ikke?

Joh 12:32- Jesus vil dra alle mennesker til seg – For å elske eller brenne?

Kol 1:16- I Ham er alt blitt skapt – Vil han miste en del av sitt skaperverk?

Rom 5:15- 21 – Ved Adam ble alle fordømt, ved Kristus blir alle levende – De samme alle?

1 Kor 15:22- På grunn av Adam dør alle, ved Kristus får alle liv – Igjen, de samme alle?

Ef 1:10- Alt sammenfattes i Ham når tiden er inne – Begynner dere å bli lei av se dette ordet?

Fil 2:9- Hver tunge skal bekjenne at Jesus er Herre – Vil Den Hellige Ånd bli gitt til alle?

1 Kor 12:3- Ingen kan si at Jesus er Herre uten i Den Hellige Ånd – Ser dere hva jeg mener?

Rom 11:26- Hele Israel skal bli frelst – Men de fleste jøder tror ikke enda.

Apg 3:20,21- Alle tings gjenopprettelse – Hvor tydelig kan man være?

Luk 2:10- Jesus er en glede for hele folket (gresk: alle mennesker) – Finnes det glede i ”helvete”?

Heb 8:11- Alle vil kjenne Gud – Hvor lenge, min Herre?

Ef 2:7- Hans nåde blir vist i de kommende tider - Har vi dømt Han før tiden?

Titus 2:11- Guds nåde er blitt åpenbart for å gi frelse for alle mennesker – Erfaring eller profeti?

Rom 8:19-21- Det skapte skal bli frigjort- Hvor mye av det skapte?

Kol 1:20- Alle ting skal forsones med Gud- Der er det ordet igjen.

1Kor 4:5- Gud vil gi enhver ros- For hva?

Jak 5:11- Herrens ende er full av miskunn- Er ”helvete” miskunn?

Åp 15:4- Alle folkeslag vil tilbe når Guds dommer åpenbares- Kan hans dom være nåde?

Rom 11:32- Alle er lagt under ulydigheten for at alle skal få miskunn- Alle?

Rom 11:36- Fra Ham og ved Ham og til Ham er alle ting- Alle til Ham?

Ef 4:10- Jesus vil fylle alt- Tilmed ”helvete”?

Åp 5:13- Alle skapninger høres idet de priser Gud- Til og med Satan?

1Kor 15:28- Gud skal være alt i alle- Hva betyr det, forkynner?

Åp 21:4,5- Ingen flere tårer, alle ting gjort nye- Alle ting?

Joh 5:25- Alle døde som hører vil leve- Hvor mange vil høre?

Joh 5:28- Alle de som er i gravene skal høre hans røst- Hvordan vil den ”rettferdige” dømmer dømme?

1Kor 3:15- Hver og en skal bli frelst som gjennom ild- Hvordan kan ild frelse en?

Mark 9:49- Hver og en skal saltes med ild- Også deg?

Rom 11:15- Forsoning for verden- Vil ild frelse verden istedenfor å ødelegge den?

2 Kor 5:15- Jesus døde for alle- Døde han forgjeves?

Joh 8:29- Jesus gjør alt etter Guds gode vilje- Hva er Guds vilje? (1Tim 2:4)

Heb 1:2- Jesus er alle tings arving- Inkluderer ”ting” mennesker?

Joh 17:2- Jesus gir evig liv til alle som Hans Far har gitt Ham- Hvor mange har Faderen gitt Ham?

Joh 3:35- Faderen har gitt Ham alle ting- (gjentatt for å understreke det) Studer ordet ”ting” på gresk.

1 Tim 4:9-11- Jesus er alle menneskers frelser- Ser ikke ut til å komme unna det ordet ”alle.”

Heb 7:25- Jesus er i stand til å frelse fullt og helt- Hvor mye er fullt og helt?

1Kor 15:26- Den siste fienden som tilintetgjøres, er døden- Også ”ildsjøen” som er ”den andre død”?

Jes 46:10- Alt Gud vil det gjør Han- Samsvarer det Gamle Testamentet med det Nye?

1 Mos 18:18- Alle folk på jorden skal velsignes- Her kommer det ordet ”alle” igjen.

Dan 4:35- Guds vilje gjelder i himmelen og på jorden- Hva kan bekjempe Hans vilje?

Sal 66:3,4- Hans fiender vil krype for Gud- Kan noen forbli opprørsk i ”helvete”?

Sal 90:3- Gud lar mennesket gå i ødeleggelsen, så sier han vend tilbake- Hvordan kan noen vede tilbake fra ødeleggelse?

Jes 35:7- Han vil fjerne sløret som tilhyller alle folk- Alle folk?

5 Mos- 32:39- Han bringer død og gjør levende igjenn- Bringer død for å bringe liv?

Sal 33:15- Gud har dannet alle hjerter- ”Alle” hjerter, inkludert menn som ”Hitler”?

Ordsp 16:9- Mennesket planlegger, men Herren styrer hans gang- Hva med ”fri vilje”?

Ordsp 19:21- Menneskehjertet har mange tanker, men Herrens beslutning står fast- Så mye igjen for ”fri vilje”

Klag 3:31,32- Gud støter ikke bort for alle tider- Hvorfor støter Han bort i første omgang? (1Kor 11)

Jes 2:2- Alle folkeslag skal strømme til Herrens hus- Alle folkeslag?

Sal 86:9- Alle folk som Han har skapt skal bøye seg for Ham- Alle folk?

Jes 45:23- Alle etterkommere av Israel rettferdiggjort- Til og med de onde?

Sal 138:4- Alle konger vil prise Gud- Følger du med?

Sal 65:2-4- Alle mennesker vil komme til Gud- Det høres fantastisk ut.

Sal 72:18- Gud gjør kun underfulle ting- Jeg skulle ønske vil kunne tro det.

Jes 19:14,15- Egypt og Assyria vil gjenopprettes- Virkelig?

Esek 16:55- Sodom vil bli gjenopprettet til samme stilling som før- Høres umulig ut.

Jer 32:17- Ingenting er umulig for Han- Ingenting? Nei, ingenting!

Sal 22:28- Alle land skal vende seg mot Ham- For hvilken grunn?

Sal 22:28- Alle folk og ætter skal bøye seg og tilbe Ham- Pris Hans navn!

Sal 145:9- Han er god mot alle- Til og med dine værste fiender?

Sal 145:9 Han er barmhjertig mot alle sine skapninger- La oss begynne å tro det.

Sal 145:14- Han reiser opp alle som faller- Hvem er det som ikke har falt i synd?

Sal 145:10 Hele hans skapning takker Ham- På grunn av ”evig pine”?

Jes 25:6- Gud gjør et gjestebud for alle folk- Og du er invitert.

Jer 32:35- Det har aldri vært i hans tanker å pine sine barn med ild. Dette kom fra et kjødelig sinn.
Joh 6:44- Ingen kan komme til Ham uten at Han drar dem. Du kan ikke “velge” å følge Ham.

Joh 12:32- Jeg vil dra alle mennesker til meg- Amen!

Sal 135:6- Gud gjør alt Han vil- Hvis Han vil at alle mennesker skal blir frelst så Han kan bli i alle, blir du opprørt?

HVA VIL GUD?

Dette er rett og godt for Gud, vår frelser, han som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne. For det er én Gud og én mellommann mellom Gud og mennesker: mennesket Kristus Jesus, som gav seg selv som løsepenge for alle. (1 Tim 2:3-6). 1 Joh 4:14 forteller oss at Faderen sendte Sønnen som verdens Frelser. Joh 3:35 forteller oss at Faderen har gitt alt i Jesus hånd. Hvis det er Faderens vilje å frelse alle og Han har gitt Jesus all makt og myndighet til å gjøre hans vilje, hvorfor tror vi Ham ikke?

”Og hans vilje er at jeg ikke skal miste noen av alle dem han har gitt meg, men reise dem opp på den siste dag.” (Joh 6:39) Faderen har gitt alt (alle ”ta panta”) i hans hånd. (Joh 3:35)

Skriftstedene over forteller svært tydelig om frelsen til alle født under solen. Så hvorfor tror ikke simpelthen alle disse skriftstedene og gleder seg over dem? Det er tre hovedgrunner til dette. For det første er det fleste hevngjerrige. De ønsker ikke at alle skal få tilgivelse. På same måte som rasister alltid trenger noen å se ned er det mange kristne som ikke kan nyte sin frelse uten å se at andre blir nektet sin. De vil ikke at de som blir ansatt den siste timen av dagen skal få samme lønn som dem selv. De finner ikke dette rettferdig.

For det andre, og dette er grunnen til at det tok så lang tid for meg å se denne fantastiske sannheten, har mange bibler blitt skitnet til med hedenske doktriner fra den mørke middelalderen. Romersk katolisisme absorberte alle mørke tanker den kom i kontakt med. De første reformatorene som førte Skriften inn i hverdagsspråket var fremdeles dypt forankret i de falske doktrinene fra middelalderen. Disse doktrinene kom seg inn i de første biblene som fremdeles har en sterk virkning på ledende moderne bibler. Som et følge av dette er det fremdeles noen få bibelsteder som på det groveste er feiloversatt i våre bibler.

Og til sist, men muligens først og fremst, så har maktsultne ledere funnet læren om evig pine svært effektiv til å holde massen under kontroll. Det var effektivt for oldtidens monarker som holdt sine kongeriker sammen ved hjelp av frykt. Og det er effektivt til og med i dag for moderne tyranner enten de er politikere, foretningsmenn eller religiøse. Mange ledende engelske bibler forkynner faktisk tre hovedforestillinger som evig pine for mange, tilintetgjørelse for mange og frelse for hele menneskeheten. De kan ikke alle være sanne.

Last ned eller skriv etter brosjyrene ”The Early Christian View of the Saviour,” ”The Gates of Hell Shall Not Prevail,” kassettene ved navn ”Power of a Four Letter Word (Aion),” ”The Origin of the Word ‘Eternal,” og “Is the King James Bible Inerrant?” Denne kunnskapen vil gjøre det tydelig at når Skriften erklærer at ”Kjærligheten faller aldri bort” (1 Kor 13) så kan du forsikre deg om at Hans kjærlighet aldri faller bort fra noen født under solen.

Da Johannes og Jakob ville by ild fare ned fra himmelen og fortære Samaritanerene som ikke ville tro på Evangeliet, er Jesus tale til dem svært passende for mange medlemmer av kirken: «For Menneskesønnen er ikke kommet for å ødelegge menneskeliv, men for å frelse.» Er det disse ordene du en dag vil få høre? Det er fremdeles tid til å lese, be og omvende seg (Luk. 9:54-56)

Flere norske artikler om helvete og universell frelse


Tentmaker Resources Bookstore Is back online.

For Information About Tentmaker Ministries Please Click Here

What is Christian Universalism?Home| Audio Messages | Bible Matters | Blog | Books & Booklet | Dew Magazine| E-Sword Modules | FAQ |Graphics and Cartoons
Holy Spirit | Inspirationals | Lists
MailableOrder Form | Message Board | NewBooks & Articles | Privacy Policy
Reviews:Books, Bibles, Software |
QuickFind | Scholar'sCorner | Subscribe to Newsletters
Termsof Use
| Testimonials | TopicalIndex | Tracts | SupportTentmaker | Online Video | WisdomQuotes

Other Tentmaker Sites: What the Hell Is Hell?  and LoveWins

Contact us!

Tentmaker
118 Walnut
Hermann,MO 65041

http://www.tentmaker.org

© 2015 Tentmaker Ministries . All rights reserved.