Velge for Kristus - Hvilken Kristus?  

Av Gary Amirault  

Oversatt av Øystein Evensen

________________________________________Matteus 24:24-25 24 ”For falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for om mulig å føre vill selv de utvalgte. 25 Hør, jeg har sagt dere det på forhånd!”

1 Johannes 2:18 18 Mine barn, nå er det den siste tid. Dere har hørt at Antikrist skal komme, og mange antikrister har alt stått fram. Derfor vet vi at den siste tid er kommet.

I Apg 5:34-38, advarer den vise læreren Gamaliel lederne i Israel mot å kjempe mot Jesu disipler. Han sa at hvis Gud ikke var med disse disiplene ville deres gjerninger bli til intet, men hvis Gud var med dem så ville lederne i Israel finne seg selv i kamp med Gud selv.

Vi er nok en gang i en slik situasjon på jorden. Gud avduker sin storhet gjennom sine disipler. Og nok en gang er lederne av Guds institusjoner og deres bestanddeler i en posisjon hvor de kjemper mot Guds egne verk.
De følgende uttalelser vil hjelpe leseren å finne ut om de er på Guds side eller på tradisjonens side.

Etter å ha svart på hver uttalelse hvorvidt de er riktige eller ikke må leseren avgjøre hvilken side han/hun vil være på eller om vedkommende vil holde munn og oppgi å delta i denne kampen. Hver nøye med dine svar. Hver enda mer nøye med valget angående hvilken side du vil være på – tradisjon eller sannhet.

Jesus stilte spørsmålet: ”Når Menneskesønnen kommer, vil han da finne tro på jorden?” Da Jesus kom til det ”utvalgte folk” for 200 år siden fant han større tro utenfor Israel enn innenfor. Hvis Jesus hadde besøkt ”kirken” i dag, kanskje din kirke, kunne Han muligens ha funnet større tro på det lokale vertshuset enn i din kirke?

De følgende uttalelser er formet for å vise for leseren deres grad av tro eller vantro. De er formet for å vise at ”mennesketradisjoner” virkelig kan ”sette Guds ord ut av kraft” i deres liv. De kan gå i kirken regelmessig slik som jødene på Jesu tid av vane gikk i sine synagoger, men aldri ”lære sannheten å kjenne.”

For hver uttalelse under erklær høyt hvorvidt DU PERSONLIG tror at uttalelsene er Riktige eller Gale. Det er viktig at du sier det høyt og ikke kun inni deg. Eller kanskje skrive det ut og sette ring rundt R- og G-ene.

Jesus Kristus er Guds Sønn. (Joh 1:1, Mark 20:31) R eller G

Han ble korsfestet, død og begravet og sto opp fra de døde tredje dag. (Apg 2:23; 4:10) R eller G

Jesu Kristi blod ble utløst til syndenes forlatelse. (Matt. 26:28) R eller G

”Faderen har sendt Sønnen som verdens frelser.” (1 Joh 4:14) R eller G

Jesus er Kristus, ”verdens frelser.” (Joh 4:42) R eller G

”Dette er rett og godt for Gud, vår frelser, han som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne. For det er én Gud og én mellommann mellom Gud og mennesker: mennesket Kristus Jesus, som gav seg selv som løsepenge for alle. Slik var hans vitnesbyrd da tiden var inne.” (1 Tim. 2:3-6) R or G

Jesus ”er en soning for våre synder, ja, ikke bare for våre, men for hele verdens.” (1 Joh 2:2) R eller G

Jesus ”er ikke kommet for å dømme verden, men for å frelse VERDEN.” (Joh 12:47) R eller G

" Jesus, som for en kort tid var stilt lavere enn englene, er kronet med herlighet og ære, fordi han led døden. Slik skulle han ved Guds nåde smake døden for ALLE." (Heb. 2:9) R eller G

"Kjærligheten faller aldri bort." (1 Kor. 13:8) R eller G

"Ingen ting er umulig for Gud." (Luk 1:37) R eller G

" Dette er et troverdig ord, vel verdt å ta imot. Derfor er det vi arbeider og strider. Vi har satt vårt håp til den levende Gud, som er alle menneskers frelser, men først og fremst de troendes. Dette skal du pålegge og lære." (1 Tim. 4:9-11) (Husk å svare Riktig eller Galt HØYT for hvert av disse spørsmålene.)

"For at hvert kne skal bøye seg i Jesu navn, i himmelen, på jorden og under jorden, og hver tunge bekjenne: Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære! (Fil. 2:10:11) R eller G

" Det var Guds vilje å la hele sin fylde ta bolig i ham, og ved ham forsone alle ting med seg selv, alt i himmelen og på jorden, da han skapte fred ved hans blod, på korset. Også dere var en gang fremmede og fiender av Gud i sinn og tanke på grunn av deres onde gjerninger. Men nå har han forsonet dere med seg selv, da Kristus led døden med sitt jordiske legeme. Hellige, uten feil og uangripelige ville han stille dere fram for seg. "(Kol.1:19, 21, 22) R eller G

I Jesus Kristus er gjenopprettelsen av alle ting ”som Gud har talt om fra eldgamle dager gjennom sine hellige profeter." (Apg. 3:21) R eller G

Evangeliet er "bud om en stor glede, en glede for hele folket." (Luk 2:10) R eller G

De som tror på Kristus " er ikke født av kjøtt og blod, ikke ved menneskers vilje og ikke ved manns vilje, men av Gud." (Joh 1:13) R eller G

Gud innsatte Jesus "som arving over alle ting, for ved ham skapte han verden." (Hebr. 1:2) R eller G

" Ingen kan komme til [Kristus] uten at Faderen som har sendt [Ham], drar ham." (Joh 6:44) R eller G

"For du har gitt ham makt over alt som heter menneske, for at han skal gi evig liv til alle som du har gitt ham. " (Joh 17:2) R eller G

“Faderen har gitt ALT i Jesu hånd." (Joh 13:3) R eller G

Jesus var "det sanne lys, som lyser for HVERT menneske, kom nå til verden. (Joh 1:9) (Husk å svar Riktig eller Galt høyt for hvert av disse spørsmålene.)

"Altså, likesom én manns fall ble til fordømmelse for alle mennesker, så fører én manns rettferdige gjerning til frifinnelse og liv for alle." (Rom. 5:18) R eller G

Jesus "har makt til å underlegge seg alt." (Fil. 3:21) R eller G

Jesus kom for "å fullføre sin frelsesplan når tiden var inne: å sammenfatte alt i Kristus, alt i himmel og på jord. I ham har vi også fått del i arven, vi som på forhånd var bestemt til etter Guds forsett, han som gjennomfører alle ting etter sin plan og vilje." (Ef. 1:10, 11) R eller G

"Det er ikke slik at Herren er sen med å oppfylle sitt løfte, som noen mener. Nei, han er tålmodig med dere, for han vil ikke at noen skal gå fortapt, men at alle skal nå fram til omvendelse. " (2 Peter 3:9) R eller G

"Det var Gud som i Kristus forsonte verden med seg selv, slik at han ikke tilregner dem deres misgjerninger, og han overgav ordet om forsoningen til oss. Så er vi da utsendinger for Kristus, og det er som om Gud selv formaner gjennom oss: Vi ber dere på Kristi vegne, la dere forsone med Gud!"(2 Kor. 5:19, 20) R eller G

"I deg skal ALLE folkeslag velsignes." (Gal 3:8) R eller G

"Guds brød er det brød som kommer ned fra himmelen og gir VERDEN liv." (Joh 6:33) R eller G

Jesus befalte oss å være lik seg selv og Faderen: "Elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør godt mot dem som hater dere, og be for dem som forfølger dere, så dere kan være barn av deres Far i himmelen." (Matt. 5:44, 45) Riktig eller Galt

"Og når jeg blir løftet opp fra jorden, skal jeg dra (trekke på gresk: helkuo) alle til meg." (Joh. 12:32) R eller G

"For det som er skapt, ble lagt under forgjengelighet, ikke frivillig, men på grunn av ham som gjorde det slik. Likevel var det håp, for det skapte skal bli frigjort fra trelldommen under forgjengeligheten og få del i den frihet som Guds barn skal eie i herligheten. " (Rom. 8:20, 21) R eller G

"Faderen elsker Sønnen, og ALT har han gitt i hans hånd." (Joh 3:35) R eller G

"Fordi døden kom ved et menneske, er også de dødes oppstandelse kommet ved et menneske. For likesom alle dør på grunn av Adam, skal alle få liv ved Kristus." (1 Kor. 15:22) R eller G

Jesus "er den usynlige Guds bilde, den førstefødte, som står over alt det skapte.
For i ham er alt blitt skapt, i himmelen og på jorden, det synlige og usynlige, de som troner og de som hersker, både makter og myndigheter – alt er skapt ved ham og til ham." (Kol. 1:15, 16) Riktig eller Galt

"For de skal ALLE kjenne Herren, den minste til den største blant dem." (Hebr. 8:11) R eller G

"For Guds nåde er blitt åpenbart for å gi frelse til alle mennesker." (Titus 2:11) R eller G

Vi skal ikke gjengjelde ond med ondt. (Rom. 12:17) Riktig eller Galt

"Om det noen har bygd, blir stående, skal han få sin lønn. 15 Dersom hans verk brenner opp, må han lide tapet. Selv skal han bli frelst, men da som gjennom ild." (1 Cor. 3:14, 15) R eller G

"Fra ham og ved ham og til ham er alle ting. Ham være ære i evighet! Amen" (Rom. 11:36) R eller G

"HELE Israel skal bli frelst." (Rom. 11:26) R eller G

"For Kristi kjærlighet tvinger oss. Vi vet at én er død for alle, derfor er de alle døde." (2 Kor. 5:14) Riktig eller Galt.

"Jeg vil dere skal vite at Kristus er ENHVER manns hode, mannen er kvinnens hode, og Kristi hode er Gud." (1 Kor. 11:3) R eller G

"Alle folkeslag skal komme og tilbe for ditt åsyn, dine rettferdige dommer er blitt åpenbare." (Åp. 15:4) R eller G

"Når de følger dine lover på jorden, lærer de rettferd, de som bor i VERDEN." (Jesaja 26:9) R eller G

"Barmhjertighet roser seg mot (opphøyes over) dommen" (Jak 2:13) (Husk å svar Riktig eller Galt høyt for hvert av disse spørsmålene.)

"Men der synden var stor, ble nåden enda større." (Rom. 5:20) R eller G

"Og HVER skapning i himmelen og på jorden og under jorden og på havet, ja, alt som der finnes, hørte jeg si: Han som sitter på tronen, han og Lammet skal ha all takk og ære, og makt i all evighet." (Åp. 5:13) R eller G

Hvis vi VIRKELIG hadde kjent Herren da hadde vi "ikke dømt de uskyldige."
(Matt. 12:7) (Husk å svar Riktig eller Galt høyt for hvert av disse spørsmålene.)

"Gud ville kunngjøre for dem hvilken rikdom av herlighet denne hemmelighet betyr for folkeslagene: Kristus blant dere, håpet om herlighet! Ham er det vi forkynner, og vi rettleder og underviser ALLE MENNESKER i den fulle visdom, for å føre HVERT MENNESKE fram til modenhet i Kristus." (Kol. 1: 27, 28) R eller G

"Alle folk som du har skapt, skal komme og bøye seg for deg, Herre, tilbe deg og ære ditt navn." (Sal. 86:9)

Guds "miskunn varer til evig tid!" (1 Krøn. 16:34) R eller G

Guds Ånd skal utøses over alle mennesker. (Joel 3:1) R eller G

Gud gjør tegn til oss: "Kom, la oss vende om til Herren! For han som rev i stykker, vil lege oss; han som slo, vil forbinde våre sår. Han vekker oss til liv etter to dager, den tredje dagen reiser han oss opp, så vi kan leve for hans ansikt." (Hosea 6:1, 2) R eller G

"Herren viser sin hellige arm for alle folkeslags øyne. Hele den vide jord får se frelsen fra vår Gud." (Jesaja 52:10) R eller G

"Herrens herlighet skal åpenbares, ALLE MENNESKER skal se det. Dette er ordet fra Herrens munn. " (Jesaja 40:5) Riktig eller Galt

Gud vil "åpne sin hånd og mette ALT som lever, med det som godt er."
(Sal 145:16) R eller G

Gud er "trofast i ALT han gjør." (Sal 145:17) R eller G

"Jorden og det som fyller den, verden og de som bor i den, hører Herren til." (Sal 24:1) R eller G

"ALLE jordens konger skal prise deg, Herre, når de får høre de ord du har talt." (Sal 138:4) R eller G

Gud "hadde svar for dem som ikke spurte, Han var å finne for dem som ikke søkte Ham." (Jesaja 65:1) R eller G

"Nådig og barmhjertig er Herren, langmodig og rik på miskunn. Herren er god mot alle, barmhjertig mot alle sine skapninger. Hele din skapning takker deg, Herre, de som holder din pakt, lover deg." (Sal 145:8-10) R eller G

"I alle land skal de minnes dette og vende om til Herren; ja, alle folk og ætter skal bøye seg og tilbe ham. For kongeveldet hører Herren til, han rår over folkeslagene.
Ja, alle de mektige på jorden bøye seg og tilbe ham; alle de som fór ned i støvet (døden), skal bøye kne for ham." (Sal 22:28-30) R eller G

"Du som hører bønner, ALLE mennesker kommer til deg med sin syndeskyld.
Når våre synder blir for tunge å bære, da sletter du dem ut." (Sal 65:2-4) R eller G

"Din makt er så stor at dine fiender kryper for deg. Hele jorden skal bøye seg og tilbe deg, de skal spille for deg og prise ditt navn. " (Sal 66:3, 4) R eller G

"Herrens miskunn er ikke forbi, hans barmhjertighet tar ikke slutt. Den er ny hver morgen, stor er din trofasthet." (Klag. 3:21-24) R eller G

"For Herren støter IKKE bort for alle tider. Volder han sorg og plage, forbarmer han seg i sin store troskap." (Klag. 3:31, 32) (Husk å svar Riktig eller Galt høyt for hvert av disse spørsmålene.)

"For jeg vil ikke evig føre klagemål og ikke alltid være harm. Ellers ville deres ånd miste sin kraft for mitt åsyn, deres livsånde som jeg har skapt." (Jesaja 57:16) R eller G

"Ta til orde, legg saken fram, ja, bare rådslå sammen! Hvem har kunngjort dette på forhånd og forkynt det for lenge siden? Er det ikke jeg, Herren? Det fins ingen Gud foruten meg, ingen annen rettferdig og frelsende Gud. Vend deg til meg og bli frelst, hele du vide jord! For jeg er Gud, og ingen annen. Jeg har sverget ved meg selv, et sannhetsord har gått ut fra min munn, et ord som jeg ikke tar tilbake: Hvert kne skal bøye seg for meg, hver tunge skal sverge meg troskap. Om meg skal de si: «Bare hos Herren er frelse og kraft.» Skamfulle skal de komme til ham, alle som brenner av harme mot ham. Ved Herren skal HELE Israels ætt få rettferd og juble av glede. " (Jesaja 45:21-25) R eller G

"På dette fjell skal Herren, Allhærs Gud, gjøre et gjestebud for alle folk, et gjestebud med fete retter, et gjestebud med gammel vin, med fete, margfulle retter og gammel, klaret vin. På dette fjell skal han fjernesløret som tilhyller alle folk, dekket som er lagt over alle folkeslag. Han skal oppsluke døden for evig. Herren vår Gud skal tørke tårene bort fra hvert ansikt. " (Jesaja 25:6-8)

"ALLE folk på jorden skal velsignes" (1 Mos. 18:18) R eller G

"ALLE slekter på jorden skal velsignes" (1 Mos. 12:3, 28:14) R eller G

"Og når det skjer, og dette forgjengelige og dødelige er blitt kledd i uforgjengelighet og udødelighet, da oppfylles det som står skrevet: Døden er oppslukt, seieren vunnet. Død, hvor er din brodd? Død (Hades), hvor er din seier? Dødens brodd er synden, og det som gir synden kraft, er loven. Men Gud være takk, som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus! " (1 Kor. 15:54-58) R eller G

For de som korsfestet Ham (som tilsier oss alle) spør Jesus: "Far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør. " (Lukas 23:34) Har Faderen tilgitt oss alle? R eller G

"Det er fullbrakt." (Johannes 19:30) R eller G

Hva er fullbrakt? Hva var det Jesus kom for å gjøre? Da Johannes og Jakob ville by ild fare ned fra himmelen og fortære Samaritanerne fordi de ikke ville tro at Jesus var Guds Sønn, hvem var det Jesus fordømte, Hans disipler eller Samaritanerne fordi de ikke ville tro på evangeliet rett fra apostlenes egen munn?

"Men han snudde seg og talte strengt til dem. «Dere vet ikke hva ånd dere er av,» sa han. «For Menneskesønnen er ikke kommet for å ødelegge menneskeliv, men for å frelse.» Så fortsatte de til en annen landsby. " (Lukas 9:55, 56)

Kjære kristne, tenk dere om! Disse Samaritanerne som kjente Moseloven avviste disiplene som personlig kjente Jesus OG avviste Jesus selv.

Hvorfor gjorde ikke Jesus det en typisk moderne evangelist gjør, fordømme dem til helvete fordi de ikke ”valgte å følge Jesus” eller ”gav sine hjerter til Herren.” I følge det moderne tradisjonelle evangelium ble disse Samaritanerne gitt sjansen til å komme til himmelen, men de avviste veien. Allikevel førdømte ikke Jesus dem – Han fordømte sine egne disipler fordi de oppførte seg på samme måte som en typisk kristen oppfører seg i dag.

Jesus kom for å frelse verden, ikke kun en del av den. Hvis Han lyktes så kunne Han rettmessig bli kalt ”Verdens Frelser.” Men hvis han mislyktes, kunne han ikke bare ikke kreve den tittelen, Han kunne ikke være Messias siden han hadde mislyktes i Messias’ oppdrag.

Hvis du sa “Riktig” til alle skriftstedene over, da forstår du nå at de som tror på Universell Frelse, Fullstendig Forsoning, Doktrinen om Inkludering, Universell Forsoning, Universalisme etc. De kristne som tror at alle omsider vil bli frelst tror IKKE på dette på grunn av ønsketenkning eller ”slapp agape” som de ofte blir beskyldt for – de tror på dette fordi det står tydelig skrevet i HVER BIDIGE OVERSETTELSE AV BIBELEN. Så, kjære leser, hvis du beskylder de som tror at Jesus kommer til å frelse hele menneskeheten for kjetteri, da beskylder du noen for enkelt og greit å tro på det som står tydelig i bibelen.

Kan det ha seg at du ikke har like stor tro som disse som forstår disse herlige skriftstedene og tror på dem med en tro som et barn.

Skriften formaner oss "å bære fram bønner og påkallelse, forbønner og takk for alle mennesker." (1 Tim. 2:4) Skriften sier videre, "Dette er rett og godt for Gud, vår frelser, han som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne." (1 Tim. 2:4,) Den erklærer også at, "Alt det dere ber om i bønnene deres – tro at dere har fått det, og dere skal få det." (Markus 11:23) Det kreves Jesu Kristi tro å kunne tro på slike løfter. Jesus undret seg over om når Han kom tilbake, om Han da ville finne troen på jorden. (Luke 18:8) Hvis Jesus virkelig er hele menneskehetens frelser, kan du nå forstå hvorfor Han kunne komme med en slik erklæring? Du forstår, mesteparten av kirkeverden tror ikke på disse herlige skriftestedene selv om de har lest dem hundrevis eller tusenvis av ganger.

Kjære kristne, fordøm ikke de få på jorden som har tro nok til å tro at Jesus er i stand til å gjøre det Han kom for å gjøre. Det er ikke mange som står for orden til Jesus og Skriften. Det var ikke mange på Jesu tid som trodde på Ham slik Han virkelig var, selv om de regelmessig gikk i synagogene og kjente til Skriften. Millioner av kristne er i nøyaktig samme tilstand som Jødene på Jesu tid – de går regelmessig i kirken og leser Skriften, men deres bilde av Jesus er en som ender opp med å miste de fleste av de Han døde for. Og de blir opplært til å stemple de som tror på det Seirende Evangelium til Jesus Kristus, det vil si at Han vil frelse hele menneskeheten, som kjettere.

Jeg råder deg på det sterkeste til å slutte med dette. Du kan finne deg selv kjempe mot den samme Gud du sier du tror på. Husk på de vise ordene til Gamaliel som rådet Israel til å IKKE kjempe mot Kristi disipler siden de kunne finne seg selv kjempe mot Gud. (Apg. 5:34-38) Vær veldig forsiktig, min kristne venn, spesielt hvis du er blant lederne, at du ikke finner deg selv kjempe mot de som Gud har gitt stor tro. En dag kan du komme til å oppleve Jesus fortelle deg, "Så lite tro dere har. Hvorfor betvilte dere my store kjærlighet og frelsemakt?"

Som vist over har de fleste kristne forlatt de dristige løftene til profetene og apostlene og har blitt klødd i ørene av dagens falske lærere som har "satt Guds ord ut av kraft av hensyn til de reglene [de] har overtatt." (Matt. 15:6-9)

I stedet for å fordømme den "lille flokk", de "utvalgte" som Gud har valgt å bevare sannheten gjennom, kanskje du skulle omvende deg fra din vantro. Nå alt kommer til stykket, vantro var Israels grunnleggende synd. Er det mulig at det også er din grunnleggende synd? Nå alt kommer til stykket Når alt kommer til alt var jødene forbilder og eksempler for dem som skulle følge etter, det vil si for kristne. Den allmenne kirke har blitt offer for den samme vantro som jødene av de samme årsakene – de fulgte de reglene de hadde overtatt av verden. Se på kirkeverdenen – over 30,0000 forskjellige retninger med titalls tusen forskjellige ritualer, tradisjoner, trosartikler trosbekjennelser, styreformer, etc. Hva var det Paulus sa om å følge forskjellige mennesker? Hvorfor kaller mennesker i dag seg for ”Lutheranere, Wesleyere, Calvinister, Anglikanere, Romersk katolske, etc? Er Kristus delt? Det er han helt klart i kristendommen. Mennesketradisjoner har helt klart gjort oss blinde og på den måten satt Guds sanne ord ut av kraft. Be Jesus om å frigjøre deg fra dem. Da vil Han gi deg tro nok til å tro på sine løfter. Da vil dine øyne bli åpnet for den herlige sannheten som står skrevet på nesten hver eneste side av bibelen. Og hva er den sannheten? Det er at Jesus Kristus kom for å forløse hele menneskeheten og at Han lyktes på korset. Hans verk er virkelig fullbrakt. Han ER "verdens frelser." "Så lite tro dere har, hvorfor tviler dere?"

“Først ignorerer de det, så ler de av det, så hevder de at de alltid har visst det.” Alexander Humboldt, tysk filosof fra det 19nde århundre.

Flere norske artikler om helvete og universell frelseTentmaker Resources Bookstore Is back online.

For Information About Tentmaker Ministries Please Click Here

What is Christian Universalism?Home| Audio Messages | Bible Matters | Blog | Books & Booklet | Dew Magazine| E-Sword Modules | FAQ |Graphics and Cartoons
Holy Spirit | Inspirationals | Lists
MailableOrder Form | Message Board | NewBooks & Articles | Privacy Policy
Reviews:Books, Bibles, Software |
QuickFind | Scholar'sCorner | Subscribe to Newsletters
Termsof Use
| Testimonials | TopicalIndex | Tracts | SupportTentmaker | Online Video | WisdomQuotes

Other Tentmaker Sites: What the Hell Is Hell?  and LoveWins

Contact us!

Tentmaker
118 Walnut
Hermann,MO 65041

http://www.tentmaker.org

© 2015 Tentmaker Ministries . All rights reserved.